Etik Yönergemiz

Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; firmamızda çalışan personelin her türlü iş ve işlemlerinde uymaları gereken etik davranış ilkelerini ve etik komisyonunun yapısı ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge firmamızın merkez ve tüm proje uygulama sahalarındaki (şantiyelerindeki) görevli bütün personeli kapsar.

Tanımlar
Madde 3- (1) Bu yönergede geçen;

a) Firmamız: M. Sezgin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ni,

b) Etik Komisyonu: M. Sezgin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Etik Komisyonunu

c) Personel: M. Sezgin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ iye iş sözleşmesi ile bağlı olarak çalışanları, ifade eder.

Görevin Yerine Getirilmesinde Hizmet Bilinci
Madde 4- (1) Firmamız personeli, görevini ifa sırasında; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, firmamızın, diğer özel sektörlerin, projesini gerçekleştirdiğimiz idarelerin ve kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alır.

İdarelere Hizmet Bilinci
Madde 5- (1) Firmamız personeli, görevlerinin yerine getirilmesinde; diğer personellerin çalışma şartlarını, çalışma alanımızdaki diğer idare personellerinin yaşamını ve çalışma koşullarını kolaylaştırmayı, proje ve idare ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli bir biçimde karşılamayı, hizmet /proje kalitesini yükseltmeyi, idarelerin ve diğer personellerin memnuniyetini arttırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler.

Hizmet/Proje Standartlarına Uyma
Madde 6- (1) Firmamız personeli, görevlerini belirlenen görev tanımlarına ve süreçlere uygun şekilde yürütür. Hizmetten faydalananlara (idare personellerine) iş ve eylemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet/proje süreci boyunca aydınlatır.

Amaç ve Misyona Bağlılık
Madde 7- (1)
Firmamız personeli, firmamız amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve hizmet/proje idealleri doğrultusunda hareket eder.
 
Dürüstlük ve Tarafsızlık
Madde 8- (1)
Firmamız personeli tüm eylem ve işlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Görevini yerine getirirken ve projeler gerçekleştirilir iken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelelerde ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamaz.

(2) Firmamız personeli takdir yetkilerini firmamız ve projeleri gerçekleştirilen idare yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanır.

(3) Firmamız personeli, görevini yaparken gerçek ve tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamaz. Firmamızın ve projesi gerçekleştirilen idarelerin mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemez.

Saygınlık ve Güven
Madde 9- (1)
Firmamız personeli,  firmamıza güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışıyla gösterir. Proje idarelerinin, firmamızın sunduğu hizmetlere olan güvenini zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınır.

(2) Firmamız personeli, idarelere hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder. Hizmetten yararlananlara kötü muamelede bulunamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamaz.

(3) Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan firmamız personeli keyfi davranamaz, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz. Açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez. Mevzuata aykırı olarak kendisi için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa bile sunulanı kabul edemez.

Nezaket ve Saygı
Madde 10- (1)
Firmamız personeli üstü, meslektaşı, altı ve diğer personel ile hizmetten faydalananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve gerekli ilgiyi gösterir.

Yetkili Makamlara Bildirim
Madde 11- (1)
Firmamız personeli, bu yönergede belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasa dışı iş ve eylemlerde bulunmasının talep edilmesi halinde veya hizmetini/görevini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar ya da gördüklerinde durumu genel müdür veya kalite yönetim temsilcisine iletir.

(2) Firmamız yetkili personelleri, ihbarda bulunan firmamız personelinin kimliğini gizli tutar ve kendisine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.

Çıkar Çatışmasından Kaçınma
Madde 12- (1)
Firmamız personelinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmesini engelleyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendisine, yakınlarına, arkadaşlarına ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.

(2) Firmamız personeli çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir. Çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli her türlü tedbiri alır. Çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendisini uzak tutar.

Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması
Madde 13-
(1) Firmamız personeli, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz. Akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamaz.

(2) Firmamız personeli görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd. vb. ürünlerin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamaz.

(3) Firmamız personeli, görevinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettiği resmi, proje veya gizli nitelikteki bilgileri kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal bir menfaat temin etmek için kullanamaz. Görevdeyken veya görevden ayrıldıktan sonra bu bilgileri yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamaz.

(4) Firmamız personeli, seçim kampanyalarında firmamız kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramaz.

Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
Madde 14-
(1) Firmamız personelinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya, menfaat ve hediye yasak kapsamındadır.

(2) Firmamız personeli, yürüttüğü görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendisi, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamaz ve menfaat sağlayamaz. Firmamız personeli, firmamız kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi ziyaret, resmi tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemez, görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremez.

(3) Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı dışındadır;

a) Firmamıza katkı anlamına gelen, hizmetlerin hukuka ve idareler tarafından belirlenen proje şartlarına uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve firmamız hizmetine tahsis edilmek, firmamızın demirbaş listesine kaydedilmek ve istenildiği durumlarda 3. taraflara açıklanmak koşuluyla alınanlar (belli bir firmamız görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç).

b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

c) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,

d) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,

e) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

(4) Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır;

a) Firmamız ile iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,

b) Taşınır veya taşınmaz malı veya hizmeti satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,

c) Hizmetten yararlananların verebileceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,

d) Firmamız ile iş veya çıkar ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

Firmamız Ait Mallarının ve Kaynaklarının Kullanımı
Madde 15-
Firmamız personeli firmamıza tahsis edilen bina ve taşıtlar ile diğer kaynakları kurumsal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamazlar ve kullandıramaz. Bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alır.

Savurganlıktan Kaçınma
Madde 16-
Firmamız personeli firmamıza tahsis edilen bina ve taşıtlar ile diğer kaynakların kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır ve mesai süresini, firmamız mallarını, kaynaklarını, iş gücünü ve imkânlarını kullanırken etkin ve tutumlu davranır.

Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan
Madde 17-
Firmamız personeli görevi ifa sırasında yetkilerini aşarak firmamızı bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz. Aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez.

Bilgi Verme Saydamlık ve Katılımcılık
Madde 18-
Firmamız personeli proje idarelerinin bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında usulüne uygun olarak verir. Genel Müdür veya görevlendireceği personel ilgili kanunların izin verdiği çerçevede ihale süreçlerini faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunar.

Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
Madde 19- (1)
Firmamız personeli firmamız faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında görev ve sorumlulukları konusunda hesap verebilir; kurumsal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olur.

(2) Yönetici konumundaki firmamız personeli, firmamızın amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alır.

(3) Yönetici konumundaki firmamız personeli kendi görev alanı içinde yolsuzluk yapılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alır. Bu tedbirler yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar.

(4) Yönetici konumundaki personel, kendi görev alanı içinde bulunan personele, etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak ve etik davranış kuralları konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür. Bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek yönetici konumundaki personelin sorumluluğundadır.

Eski Firmamız Çalışanları ile İlişkiler
Madde 20-
Firmamız personeli eski firmamız personelini firmamız hizmetlerinde ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz.

Mal Bildiriminde Bulunma
Madde 21-
Firmamız personeli kendileriyle eşlerinin ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazlar ile alacak ve borçları hakkında, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele kanunu hükümleri uyarınca talep edilmesi durumunda ilgili resmi kurum ve kuruluşlara mal bildiriminde bulunurlar.

Etik Sözleşmesi
Madde 22- (1)
Firmamızda göreve başlayan her kademedeki personel S22-F10 Etik Sözleşmesi üzerinde tanımlanmış etik sözleşmesini okuyup imzalar, etik sözleşmesinde belirtilen hususlara görevleri boyunca uyar.

(2) Etik sözleşmesi personelin özlük dosyasında arşivlenir.

Etik Komisyonu
Madde 23-
(1) Etik komisyonu bir başkan olmak üzere üç üyeden oluşur. Etik komisyonu Başkan ve üyelerini genel müdür firmamız personeli arasından seçer. Komisyon üyeleri ilk toplantıda bir raportör seçer.

(2) Etik komisyonu görevini 2 yıl için yürütür. Ancak değişiklik gösteren bazı durumlarda üye değişikliği her zaman mümkündür.

(3) Etik komisyonu başkanın gündemli çağrısı üzerine toplanır.

(4) Etik komisyonu etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personeli etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek görev ve yetkilerine sahiptir.

(5) Etik komisyonunun görev ve yetkileri arasında şikâyetleri, ihbarları incelemek, soruşturmak ve cezalandırmak yoktur. Bu tür ihbar ve şikâyetler S22-T02 Disiplin Yönetmelik Talimatına göre disiplin komisyonu tarafından değerlendirilir.

(6) Etik komisyonu etik dışı davranışların nedenlerini belirler ve etik ilkelere uygun olmayan davranışların önlenmesi için ilke bazında öneriler geliştirir.

Firmamız Personeli Etik Sözleşmesi
Madde 24- (1)
Etik ilkeler personele uygun vasıtalarla duyurulur.

(2) Faaliyetlere, çalışanlara ve yönetime yönelik hazırlanan ‘M. Sezgin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Etik Beyannamesi’ genel müdür tarafından imzalanarak firmamızın web sayfasına koyulur.

(3) Firmamızda etik kültürünün yerleştirilmesi, etik duyarlılık ve bilincin artırılmasına yönelik olarak genel müdür tarafından uygun görülen tarihlerde etik komisyonu tarafından eğitim verilir.
 
Personelin Psikolojik Tacizden Korunması
Madde 25- (1)
Personelin psikolojik tacizden korunması amacıyla aşağıdaki tedbirler alınır:

a) İş yerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle genel müdür sorumluluğunda olup, genel müdür çalışanların psikolojik tacize maruz kalmaması için gerekli bütün önlemleri alır.

b) Personel psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.
c) Yöneticiler psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandırır.

d) Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerden kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilir.

e) İş yerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla seminerlere katılım sağlanır.

Yönergede Değinilmeyen Hususlar
Madde 26- (1)
Bu yönergede değinilmeyen hususlarda veya ihtilaf halinde genel müdürün emriyle hareket edilir.

Yürürlük
Madde 27- (1)
Bu yönerge aşağıda belirtilen onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer ve 28 Maddeden oluşmaktadır.

Yürütme
Madde 28-
(1) Bu yönerge hükümleri genel müdür tarafından yürütülür.